REGULAMIN
REGULAMIN VOUCHERY
REGULAMIN SZATNI
REGULAMIN

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPEKTAKLU DLA WIDZÓW WROCŁAWSKIEGO  TEATRU KOMEDIA

* Niniejszy Regulamin ustanowiony przez Organizatora Wrocławskiego  Teatru Komedia, tj. spółkę  pod nazwą „WROCŁAWSKI TEATR KOMEDIA S.C. W. Dąbrowski, P. Okoński” z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Teatralnym 4;  NIP: 894-10-09-807, (Organizator) określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach Teatru i korzystania z widowni Wrocławskiego Teatru Komedia (Teatr).

* Celem Regulaminu jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie im bezpiecznego, i komfortowego uczestnictwa w spektaklach Wrocławskiego Teatru Komedia.

 

I. Postanowienia ogólne.

II. Repertuar teatru.

III. Sprzedaz biletów.

IV. Voucher - bilet upominkowy.

V. Kontrola biletów.

VI. Zwrot biletów.

VII. Odwołanie i zmiana terminu wydarzenia.

VIII. Postanowienia końcowe.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Widzowie Wrocławskiego Teatru Komedia zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu i zapoznania się z jego treścią przed zakupem biletu na spektakl, a w odniesieniu do osób , które uczestniczą w spektaklu na zaproszenie, najpóźniej przed wejściem do foyer. 

2. Zasady postępowania określone niniejszym regulaminem obowiązują na całym terenie Wrocławskiego Teatru Komedia wraz z parkingiem.

3. Wstęp na widownię Wrocławskiego Teatru Komedia jest możliwy za okazaniem ważnego biletu/wejściówki/zaproszenia.

Podczas spektakli i imprez organizowanych na terenie Wrocławskiego  Teatru Komedia zabrania się:

 * dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku bez zgody dyrekcji Wrocławskiego Teatru Komedia. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r. z późn. zmianami) działania takie są nielegalne , a dopuszczające się ich osoby narażają się na  odpowiedzialność cywilną i karną.

 * korzystania z telefonów komórkowych w czasie spektaklu.

 * spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz środków psychoaktywnych, poza przypadkami serwowania tzw. symbolicznej lampki wina dla uczestników premier spektakli .

 * głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie spektaklu osobom uczestniczącym w imprezie.

 * wnoszenia i spożywania na sali teatralnej artykułów spożywczych i napojów.

 * wnoszenie na teren imprezy przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwu osób przebywających w teatrze.

4. Szatnia Wrocławskiego Teatru Komedia , co do zasady jest obowiązkowa, bezpłatna i dozorowana. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz dokumenty pozostawione w szatni.  Regulamin szatni znajduję się na stronie www i w kasie biletowej.

5. Po zakończeniu spektaklu Widz zobowiązany jest do pozostawienia na widowni porządku oraz czystości.

6.    Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów wyposażenia Teatru obowiązuje odszkodowanie w pełnej wartości zniszczonego mienia. Przypadki niszczenia lub uszkodzenia wyposażenia Teatru będą zgłaszane na Policję.

7.    Na spektakle i wydarzenia artystyczne Wrocławskiego Teatru Komedia  nie mają wstępu:

 * osoby nie posiadające biletu wstępu lub zaproszenia na dane wydarzenie,

 * osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

 * osoby zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, niniejszym regulaminem i/lub zagrażające bezpieczeństwu innych uczestników imprezy lub personelu.

 

II. REPERTUAR TEATRU.

1. Repertuar teatru dostępny jest na stronie interntowej Teatru pod linkiem http://rezerwacje.teatrkomedia.com/.

2. Teatr nie odpowiada za błędne daty, godziny lub tytuły spektakli podawane w mediach.

 

III. SPRZEDAŻ BILETÓW.

1. Cennik biletów na wydarzenia Wrocławskiego Teatru Komedia dostępny jest w kasie Teatru oraz na stronie internetowej [ Informacje o biletach (teatrkomedia.com) ] 

2. Cennik biletów oraz zasady rabatów udostępnia się widzowi do wglądu. Ogłaszane ceny są cenami brutto bez zastosowania rabatów.

3. Bilety ulgowe, o ile takie przewidziano, przysługują po okazaniu dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi.

4. Rezerwacji można dokonać osobiście w kasie Teatru czynnej od wtorku do piątku w godzinach od 16:30 do 19:30 i na godzinę przed spektaklem, telefonicznie lub za pomocą strony internetowej.

5. Rezerwacja biletów grupowych jest możliwa tylko i wyłącznie w kasie teatru, telefonicznie lub e-mailowo.

6. Termin odbioru rezerwacji grupowych wynosi 10 dni od momentu dokonania rezerwacji.

7. W przypadku rezerwacji internetowej lub telefonicznej, Widzowie wyrażają zgodę na kontakt ze strony Teatru na podany adres e-mail lub numer telefonu.

8. Płatności za bilety można dokonać w kasie Teatru w godzinach pracy kasy, Teatr akceptuje płatności: gotówką, kartą płatniczą badź przelewem.

9. Faktury VAT wystawiane są na wyraźne życzenie Widzów, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia dokonania płatności za bilety. Dane do faktury (nazwa firmy, dokładny adres, numer NIP), należy przesłać mailem na adres e-mail: kasa@teatrkomedia.com. Od 1 stycznia 2020 r. – zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520) – Teatr wystawi nabywcy (podatnikowi VAT) fakturę do paragonu tylko jeśli paragon ten będzie zawierał NIP nabywcy. Podatnicy dokonujący zakupu na potrzeby działalności gospodarczej powinni o tym fakcie poinformować kasjera w momencie dokonywania zakupu. Numer NIP powinien zostać podany przed wydrukowaniem paragonu. Późniejsza deklaracja skutkuje brakiem możliwości zmiany charakteru zakupu i tym samym brakiem możliwości wystawienia faktury VAT.

10. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:

 * gdy wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niezależnymi od Teatru okolicznościami,

 *  gdy klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych osób.

 * gdy osoba nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w spektaklu lub wydarzeniu, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

 * ze względu na siły i zdarzenia losowe niezależne od woli Wrocławskiego Teatru Komedia.

11. Widzowie spóźnieni z chwilą rozpoczęcia przedstawiania mają możliwość uczestnictwa w spektaklu , jednakże maja możliwość wejścia na widownię w momencie wskazanym im przez Obsługę Widowni i zajmują wyłącznie miejsca wskazane im przez Obsługę Widowni.

 

IV. VOUCHER - bilet upominkowy.

1. Voucher jest to bilet otwarty z określonym terminem ważności.

2. Koszt vouchera to 95 zł – jednorazowe wejście na wybrany spektakl (niezależnie od strefy cenowej i tytułu spektaklu).

3. Zasady korzystania z voucherów zawarte są w Regulaminie Voucher

 

V.  KONTROLA BILETÓW.

1.    Widz korzystający z usług Teatru zobowiązany jest posiadać przy sobie oryginalny, ważny na dany spektakl bilet zakupiony w kasie Teatru lub zakupiony on-line.

2.    Bilet podlega kontroli w momencie wejścia na widownię.

3.    Bilet może być kontrolowany kilkakrotnie w czasie trwania spektaklu.

4.    Do kontroli biletów upoważnieni są pracownicy Teatru wyznaczeni do obsługi widowni.

5.    Pracownik teatru może zażądać okazania dokumentu uprawniającego do zniżek.

6.    Po wejściu na teren widowni Widzowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do nadawanych komunikatów oraz zaleceń obsługi widowni.

 

VI. ZWROT BILETÓW.

1. Zwrotu biletów indywidualnych w liczbie nie większej niż 10 zakupionych w kasie Teatru lub przelewem (nie dotyczy biletów zakupionych on-line) można dokonać najpóźniej na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia spektaklu.

2. Zwrotu biletów grupowych w liczbie 10 - 20 miejsc, zakupionych w kasie Teatru lub przelewem, można dokonać na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia spektaklu.

3. Zwrotu biletów grupowych w liczbie powyżej 20 miejsc, zakupionych w kasie Teatru lub przelewem można dokonać na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia spektaklu.

4. Zwroty biletów zakupionych w kasie Teatru będą dokonywane tylko i wyłącznie po okazaniu paragonu fiskalnego lub faktury zakupu.

5. Zwrot pieniędzy za zakupione bilety dokonywany jest za pomocą gotówki lub za pomocą systemu płatności internetowej.

6. Bilety zeskanowane podczas kontoli nie podlegają zwrotowi.

7. Bilety po terminach zawartych w punktach 1,2,3 nie podlegają zwrotowi. 

 

VII. ODWOŁANIE I ZMIANA TERMINU WYDARZENIA.

1. Informacje dotyczące ewentualnych zmian w programie wydarzeń są udostępniane niezwłocznie na stronie internetowej Wrocławskiego Teatru Komedia: www.teatrkomedia.com.

2. Posiadacz biletu powinien sprawdzić, czy wydarzenie nie zostało odwołane, zmienione lub przeniesione na inny termin.

3. W przypadku konieczności odwołania spektaklu Teatr zaoferuje widzom, którzy nabyli bilety w kasie Teatru zwrot pełnej kwoty uiszczonej za bilety lub możliwość zamiany na inny termin lub voucher, przy czym zamiana może być dokonana jedynie w cenach wynikających z cennika Teatru za dopłatą lub zwrotem ewentualnej różnicy.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych organizatora zostaną wyproszone z terenu Wrocławskiego Teatru Komedia, a w sytuacjach  drastycznych lub naruszających przepisy prawa Teatr ma prawo zawiadomić o ich zachowaniu odpowiednie służby porządkowe.

2. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do dyrekcji Wrocławskiego Teatru Komedia

3. Wszelkie sprawy sporne należy zgłaszać do dyrekcji Teatru.

4. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia spraw spornych zostaną one rozpatrzone przez sąd powszechny.

5. Wrocławski Teatr Komedia informuje, że nabywca biletu/ widz, działając jako konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. W szczególności poprzez zastosowanie przepisów alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR) – z wykorzystaniem niezależnych instytucji pozasądowych – w szczególności rzeczników praw konsumenta, arbitrów, mediatorów. Więcej informacji konsument może znaleźć na stronie UOKiK , a także korzystając z platformy ODR (Online Dispute Resolution), Korzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Użytkownika będącego konsumentem i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

6. Regulamin może ulec zmianie z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez widza do dnia zmiany Regulaminu.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2020 r. z późniejszymi zmianami.

REGULAMIN VOUCHERY
REGULAMIN SZATNI